Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

” นี่ ถ้าพวกไทจิโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราจะไม่ได้เจอกันรึไงอะ? “ 100 min | Animation | Directed by Tomohisa Taguchi      ผลงานฉลองครบรอบ

Read More →